مردم مظلوم #سوریه در استادیوم آزادی
دیدار #ایران_سوریه 

.

.

.

.

.

.

توهین به شان و منزلت بانوی ایرانی تا چه حد؟

من دیگه حرفی ندارم...